stalno u pokretu

( –> Pravo na privatnost je neotuđivo pravo )

Put internet paketa

Računarske mreže pružaju različite vidove komunikacije, među njima: elektronsku poštu, instant poruke i surfovanje na internetu i korišćenje web aplikacija. Ta komunikacija nije direktna (kao na primer kada dva sagovornika razgovaraju uživo) već ima niz posrednika. Poruka od ishodišta do odredišta mora da prođe više čvorova, i svaki od njih potencijalno može biti kompromitovan:

čovek -> uređaj -> os -> app -> protocol -> router -> ISP -> … -> server -> app(s)

Primer nekoliko čestih scenaria:

 • smart phone -> android -> facebook app -> click na link -> https -> … -> facebook server -> … … -> facebook app
 • pc -> windows -> ms outlook -> provera email-a -> pop3 -> … -> mail server -> … … -> ms outlook

Pojašnjenje pojedinih “čvorova”:

 • čovek - nekad je najlakše doći do poverljivih ili osetljivih informacija lažno se predstavljajući (kao osoba/institucija od autoriteta ili kao neko za koga žrtva misli da ima pravo na pristup informacijama); taj metod psihološke manipulacije se zove social engineering. Alternativni pristup je ponuditi korisniku platformu i motiv da sam učini dostupnim informacije o sebi, na primer putem društvenih mreža.

 • uređaji mogu biti računari, tableti, pametni telefoni… Uređaji ili neke njihove komponente mogu imati fabrički ugrađen hardware backdoor, tj. kompujterski kod koji se nalazi unutar čipova i tipično je izvan pristupa korisniku uključujući antivirusne programe. Taj kod se izvršava nezavisno od korisnika, može da ima pristup sadržaju računara, drugim komponentama kao što su kamera i mikrofon, i mogu prikupljene podatke da šalju preko mreže.

 • operativni sistem je skup programa i rutina odgovornih za kontrolu i upravljanje uređajima i računarskim komponentama. Neki od najpoznatijih operativnih sistema su Windows, MacOs, FreeBSD i razne distribucije Linux-a (Ubuntu, Debian, Fedora…) i svi imaju brojne verzije. Na mobilnim telefonima su najčešći Android i iOS. Operativni sistemi imaju različit pristup bezbednosti, i potencijalne manjkavosti u implementaciji ili neotklonjene greške mogu da omoguće neovlašćen pristup računaru i njegovim resursima. Pored toga, moguće je da nepažnjom korisnika na računaru budu instalirani zloćudni programi (spyware, malware) koji rade u pozadini bez znanja korisnika i mogu trećim licima dati pristup računaru i njegovom sadržaju. Neki operativni sistemi su podložniji i pogodniji za širenje ovakvih zloćudnih programa. Prednost open source operativnih sistema je što je pristup njihovom kodu dostupan svima, pa je stoga u njemu teško namerno sakriti neke zloćudne delove, problemi u bezbednosti se brže uočavaju i brže rešavaju i otklanjaju.

 • aplikacija tj. program koji se koristi za komunikaciju je najčešće web browser, email client ili instant messenger. Glavni “posao” te aplikacije je da preko mreže putem odgovarajućeg protokola pošalje zahtev (poruku). Kao i sve aplikacije, i ove mogu sadržati namerne ili nenamerne propuste koji se mogu zloupotrebiti da bi se dobio neovlašćen pristup (na primer kompletnoj istoriji posećenih stranica). Kao i kod operativnih sistema, po pravilu su open source aplikacije sa širokom bazom najbezbednije.

 • protokol je sistem pravila koji omogućava komunikaciju ili slanje informacija između uređaja. Za različite namene (www, elektronska pošta, deljenje fajlova…) koriste se različiti protokoli, a ono što je za svrhu ovog teksta bitno jeste da nisu svi protokoli jednako bezbedni. Na primer Hypertext Transfer Protocol (HTTP) koji je bio široko korišćen na www-u (tj. “u web browserima”) a i danas je pristuan, šalje podatke u čitljivom obliku. To znači da je sadržaj poruke koja je presretnuta na bilo kojoj tački između ishodišta i odredišta potpuno čitljiv i dostupan. Unapređenje ovog protokola došlo je u obliku HTTPS protokola, koji sve zahteve (poruke) šalje enkriptovane, pa čak i ako se presretnu, one su neupotrebljive svima osim onog kome su namenjene.

 • put od klijenta do servera - poruka od korisnika do servera putuje preko mrežne kartice i lokalnog rutera (koji mogu biti kompromitovani na prethodno objašnjen način), čvorišta internet provajdera, više raznih (lokalnih ili regionalnih) među-čvorišta, pa sve do lokalne mreže na kojoj se nalazi server (računar čije usluge korisnik traži). Poslata poruka može biti presretnuta na svakoj navedenoj međustanici, a najugroženije su wi-fi mreže sa otvorenim pristupom. Slanje enkriptovanih poruka (na primer putem HTTPS protokola) daje sigurnost da je poruka čitljiva samo na odredištu, ali kod kompromitovanih mreža je problem to što su podložne takozvanom Man-in-the-middle attack-u. Ukratko i uprošćeno, u pitanju je situacija kada se između ishodišta i odredišta umetne čvor koji se ishodištu predstavlja kao odredište a odredištu kao ishodištu i zapravo funkcioniše kao pasivni ili aktivni posrednik, tj. ili samo prosleđuje i beleži svu komunikaciju ili manipuliše (menja) poruke koje prenosi.

 • server je računar na kom se nalazi aplikacija koja treba da obradi zahtev koji joj je poslat i da pripremi i pošalje odgovor. Ovi računari pate od sličnih pretnji kao i korisnički računari: njima ima pristup administrativno osoblje koje može biti izmanipulisano da taj pristup daju nekome kome ne bi trebalo, korišćeni hardware može da ima ugrađene backdoor-ove, operativni sistem može da bude nebezbedan ili neažuriran.

 • serverska aplikacije su programi koji se izvršavaju. Na primer, kada na server stigne korisnikov zahtev za pojedinu facebook stranicu, njega primi webserver koji ga prosledi php pretprocesoru koji ga interpretira, komunicira sa lokalnom ili udaljenom bazom podataka, sastavlja odgovor i šalje ga nazad korisniku. Unutar odgovora može da se nalazi kod koji će se izvršiti unutar aplikacije na korisnikovom računaru. Svaki od ovih među-koraka može predstavljati slabu tačku u pogledu bezbednosti i dešavalo se na primer da procure sadržaji kompletnih baza, nezavisno od komunikacije na relaciji korisnik-server.

( –> zanimljiv članak: Nevidljiva infrastruktura: Uzbudljiv život internet paketa)

Sve ovo zvuči kao mnogo paranoje ili zapleta iz krimi filmova. Evo zato jedan scenario sa razumno bezbednim okolnostima:

 • vešt i svestan korisnik kojeg nije lako prevariti da sam ustupi osetljive podatke
 • računar sa uređajima bez ugrađenih backdoor-ova
 • bezbedan operativni sistem bez malware/spyware programa
 • bezbedan i ažuran web browser
 • enkriptovan protokol (https)
 • enkriptovana mreža (znači nešto što nije open wi-fi)
 • nekompromitovan internet provajder i svi među čvorovi
 • odredišni server koji nije kompromitovan od strane trećih lica

Ako unutar takvog konteksta otvorim web browser i prijavim se na facebook, facebook će naravno biti svestan komunikacije koju sam inicirao; takođe, u svom odgovoru poslaće HTTP cookie, mali fajl koji će biti pohranjen na mom računaru. Ako dalje posetim bilo koji sajt koji u sebi ima ugrađene facebook dugmiće, komentare i slično, unutar mog browsera će se izvršiti kod koji će proveriti pomenuti cookie, prepoznati me kao facebook korisnika i kontaktirati facebook. Time će facebook biti obavešten o mom kretanju na delovima interneta koji imaju ugrađene facebook skriptove (prema jednom istraživanju iz juna 2015, od 50 najposećenijih sajtova u Srbiji, 46% je imalo u sebi ugrađene neke od Facebook-ovih cookie-a).

Facebook je ovde dat samo kao primer i nije najgori. To mesto verovatno pripada Google-u sa njihovim pretraživačem, gmail-om, gmaps-o, android-om, youtube-om, google docs-om, drive-om, hangout-om, analytics-om adsens-om... Oni se ne ustručavaju, a ni ne kriju (ko je čitao sitna slova pri kreiranju naloga) da o svojim korisnicima prikupljaju i čuvaju ogromne količine podataka. To šta google zna o svakome od nas je - jezivo...

Ovo gore je jedan vrlo nesofisticiran primer, jedan od najprimitivnijih načina praćenja gde ja kao korisnik sam sebe identifikujem facebook-u i omogućim im da me prate. Napredniji način je prepoznavanje korisnika na osnovu meta podataka koje šalje uz svaki zahtev.


Izvori:

Za dalje čitanje: