stalno u pokretu
02. 06. 2017. Milinko Đurović * NOB memoar / dnevnik * peta ofanziva
Milinko Đurović

Sutjeska - pišu učesnici, zbornik radova 1-5

goodreads

Dragocen izvor za proučavanje Pete ofanzive. Priprema ovog zbornika radova je urađena u okviru proslave 15 godišnjice Bitke na Sutjesci, i izdata neposredno nakon toga u pet tomova. Većinu radova pisali su sami učesnici.

Svaki tom ima preko 500 strana, i to je teško moguće pročitati i svariti od jednom. Ja sam uporedo čitao svih pet tomova, fokusirajući se na tekstove koji govore o široj situaciji tokom ofanzive i na tekstove vezane za ili pisane od strane pripadnika Treće divizije (odnosno Treću sandžačku brigadu koja je tokom ofanzive pridružena toj diviziji). Većinu ostalih tekstova sam makar preleteo.

Imam par tehničkih zamerki: nije baš jasno kako je zbornik koncipiran, tj. kako su tekstovi organizovani i podeljeni po tomovima i odeljcima unutar tomova (čini mi se da je to urađeno na nedosledan način). Takođe, vrlo zgodno bi bilo da je uz svakog autora dato bar 2-3 rečenice biografskih podataka. Geografski i imenski registar bi znatno olakšali korišćenje i proučavanje, ali srećom postoje kvalitetno skenirane i digitalizovane verzije koje je moguće pretraživati.

Sami tekstovi su vrlo neujednačeni stilski i po sadržini. Neki od autora su se trudili da daju objektivan prikaz šire slike obilato se oslanjajući na arhive i druge izvore (uglavnom su to viši vojni i politički rukovodioci brigada i divizija koji su i u toku ofanzive imali bolji uvid u situaciju). Niži oficiri i vojnici su pretežno davali prikaze sopstvenih iskustava i nedaća.

Ja nipošto nisam stručnjak iz ove oblasti, tako da ništa od ovoga što sledi ne mogu da tvrdim kategorički. Ali, ova tematika me interesuje i težim da steknem što objektivniji uvid u nju, i trudim se da ukrstim izvore.

Deluje mi da nije vršena cenzura i falsifikovanje podataka. Naravno, moguće je da su autori/urednici odabrali da neka nezgodna dokumenta ili sećanja koja postoje ne uvrste u zbornik, ali ja ne prepoznajem težnju da se istorija agresivno frizira. Kada se govori uopšteno, teži se opštim mestima i ofanziva se tumači i oslikava širokim potezima onako kako to režim (partija) želi, ali iz delova u kojima se govori konkretno može se steći objektivnija slika (koja ne ide uvek u prilog dominantnoj naraciji i građenju mitova).

Moj utisak o Petoj ofanzivi ukratko je sledeći:

  • vrhovni štab i glavna operativna grupa su se doveli u situaciju da se nađu na terenu (kombinovano sopstvenim izborom i pod pritiskom neprijateljskih kretanja) nepovoljnom za manevre a pogodnom za okruživanje (od strane neprijatelja)
  • vrhovni štab je ozbiljno zakazao na obeveštajnom planu dozvolivši sebi da ne primeti obimne pripreme neprijateljskih trupa za ofanzivu
  • 10 dana tokom kojih je vrhovni štab čekao englesku vojnu misiju na Žabljaku znatno je otežalo situaciju i kasnije doprinelo obimu stradanja
  • glavni zadatak Druge grupe i Treće divizije bio je da veže u borbi što veći broj neprijateljskih trupa i na taj način olakša izvlačenje glavnog štaba i Prve grupe iz okruženja (a ne “borba za ranjenike” kao što se to predstavlja)
  • teški ranjenici su ostavljeni bolje ili lošije skriveni po kanjonima i velika većina (gotovo svi) su nađeni i ubijeni; najveći broj lakših ranjenika koji je pošao sa Drugom grupom preko Vučeva i Sutjeske je takođe stradao - nakon razbijanja divizije posle borbe kod Krekova, prestaje staranje jedinica o bezbednosti ranjenika

Ove greške u procenama doprinele su ogromnom broju žrtava među borcima i ranjenicima i još većim žrtvama civilnog stanovništva Durmitorskog kraja.

Mislim da su ovi utisci nekontroverzni tj. da oko njih postoji konsenzus u velikoj većini tekstova. Činjenice su navedene na taj način, ali naravno upakovane su drugačije, pokušava se da se nađe objašnjenje, opravdanje, tumačenje…

Što se tiče detalja, događaja i učesnika, ja u ovom trenutku nisam u stanju da zaključim koliko su tekstovi verodostojni i pouzdani. Jedan aspekt cenzure ili autocenzure jeste pominjanje (i nepominjanje) Milovana Đilasa, koji je tokom ofanzive bio visoki funkcionere Centralnog komiteta, delegat glavnog štaba za Drugu grupu i koji je tokom rata i prvih nekoliko godina nakon rata bio jedan od četiri najuticajnija čoveka KPJ (uz Tita, Kardelja i Rankovića). Međutim, krajem 1953. dolazi do ozbiljnog razlaza između Tita i Đilasa (Đilas gubi sve političke funkcije, napušta partiju, a u vreme izdavanja ovog Zbornika i godinama nakon toga je na robiji).

Ne znam da li su tekstovi objavljeni u obliku u kom su ih autori predali, ili su urednici vršili cenzuru, ali lako je primetiti da je većina autora u neprilici kada treba da pomene Đilasa (a često ga je teško izbeći). Neki ga jednostavno ni ne pomenu, tj. ako baš moraju, jednostavno napišu “delegat vrhovnog štaba pri Drugoj grupi” bez navođenja imena, a kada ne moraju, Đilas upadne pod “i ostali” kada se nabraja ko je sve bio prisutan. Drugi autori se ne zaustavljaju na tome, već pokušavaju da istaknu odgovornost Đilasa za težak položaj i gubitke Druge grupe.

Najdalje odlazi Radomir Babić u tekstu “Treća udarna divizija u sastavu južne grupe”. U pitanju je jedan gadan, poltronski tekst, pisan snishodljivim tonom (na primer na mestima gde se Tito direktno ili indirektno pominje, i pogotovo na mestu gde je opisan susret sa Titom) koji bezobzirno krivi i falsifikuje činjenice pokušavajući da ih predstavi u svetlu za koje pretpostavlja da će biti po volji vrhu partije. Kod svih ostalih autora postoji konsenzus da je Druga grupa ostala kao zaštitnica Prve i da joj je time omogućila proboj, dok Babić tvrdi da su grupe “bile jedna drugoj zaštitnica”, da je Prva imala opasniju i neizvesniju situaciju (uprkos tome što je u Drugoj bila bolnica sa 3000 ranjenika i bolesnika i što su ostali u potpunom okruženju) i da je ranjenike i civile ostavila Drugoj kako ih ne bi ugrozila. Dalje, Babić (lažno) tvrdi da je desna obala Tare bila slobodna od strane neprijatelja i otvorena za povlačenje (iako su snažne trupe Italijana bile u pozadini) i krivi štab Druge grupe i direktno Đilasa da je propustio ili uticao da se ne iskoristi nekoliko prilika za izlazak iz okruženja. Svaku komunikaciju između glavnog štaba i Druge grupe (i niz kontradiktornih naređenja) slobodno tumači i iskrivljuje kako bi je prikazao u svetlu koje najbolje odgovara glavnom štabu (uključujući i odbijanje glavnog štaba da pošalje pomoć proboju). I na kraju, Babić je jedini koji tvrdi da je stigao izveštaj od Prve dalmatinske o rezultatima sukoba sa Nemcima kod Tjentišta. Ovo je vrlo važno, jer Prva dalmatinska je trebala da pređe Sutjesku i javi štabu Druge grupe kada formira mostobran kako bi ostale jedinice i ranjenici mogli da je slede (u toku iste noći). Svi ostali autori se slažu da nikakav izveštaj nije stigao, da je Prva dalmatinska razbijena i da je komadant divizije (Sava Kovačević) čekao u neizvesnosti i odlagao dalji pokret dok nije konačno utvrdio tačno stanje (tako što je sam poslao izvidnicu koja je našla komadanta brigade). Tu je izgubljeno dragocenih 24 sata, u toku kojih su se Nemci pregrupisali, utvrdili i ojačali obruč. Babić tvrdi da je izveštaj stigao odmah posle okršaja, i da je vreme izgubljeno zbog neodlučnosti Đilasa.

Babić nije mogao biti neobavešten, pošto je bio prisutan u štabu Druge grupe kao (ako se ne varam) politički komesar Pete brigade.

Što se Đilasa tiče, i on je bio politički a ne vojni kadar u štabu Druge grupe, a kolika je njegova odgovornost za neke (loše) odluke ne mogu tačno da tvrdim.

Radi kompletnosti slike, pročitao sam i Đilasov prikaz dešavanja na Sutjesci koji je objavljen godinama kasnije u okviru njegove knjige Pad Nove Klase: Povest O Samorazaranju Komunizma. Đilasov prikaz mi se čini korektan, bar u tom smislu da nije pokušavao da se revanšira bilo kome i da se gotovo poklapa za izlaganjima neki drugih autora tekstova u Zborniku.


Sve u svemu, zbornik je od neprocenjive vrednosti za dublje sagledavanje Pete ofanzive, njenog razvoja na globalnom, mikro i individualnom planu.